Polski rynek płatności - 2013


Rynek płatności detalicznych w Polsce.

Zasięg akceptacji - Wolumeny transakcji - Szanse dla innowacji
Raport badawczy, Grudzień 2013
Autor: dr Michał Polasik
Forma raportu: Prezentacja w formacie PDF

 

Raport w kompleksowy sposób przedstawia stan rozwoju rynku płatności detalicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kart płatniczych. Stanowi on unikalne opracowanie oparte na nowych, przeprowadzonych na dużą skalę badaniach empirycznych, obejmujących handlowców oraz konsumentów. Analiza uzyskanych wyników została przeprowadzona z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia autora, zdobytych podczas wieloletnich badań rynku usług płatniczych w Polsce i na świecie.

Badania pozwoliły na określenie segmentów rynku, w których występuje największa luka w zakresie akceptacji kart i na których należałoby skupić wysiłki w celu rozwoju sieci terminali EFT-POS. Oszacowano wpływ jaki na sieć akceptacji będzie miało przewidywane w 2014 r. obniżenie Interchange Fee w drodze regulacji ustawowej. Zidentyfikowano obszary, gdzie istnieje duży niewykorzystany potencjał dla kart, ze względu na wysoką wartość obrotów transakcji realizowanych z użyciem gotówki. Określono także segmenty podmiotów handlowo-usługowych, do których w pierwszej kolejności należy skierować ofertę nowych rozwiązań płatniczych, takich jak mobilne terminale m-POS i zdalne płatności mobilne.

 

Spis treści i broszura informacyjna: PDF >>

 

Metodyka badania:

  • Raport obejmuje wszystkie znaczące typy transakcji realizowane na rynku płatności detalicznych, tj. transakcje typu consumer-to-business oraz citizen-to-government. Badania dotyczą akceptacji i wykorzystania wszystkich znaczących instrumentów płatniczych: karty płatnicze, gotówka, przelewy bankowe, inne metody płatności (płatności mobilne, kredyt kupiecki, kredyt ratalny itp.);
  • Zasadnicze badanie ankietowe zostało zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1200 podmiotów handlowo-usługowych. Próba miała charakter kwotowy  w podziale na 20 branż, a respondentami były osoby kompetentne w sprawie gospodarki finansowej, w tym właściciele i menadżerowie. Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w marcu 2013 r. przez ośrodek badawczy TNS Polska;
  • Drugie badanie ankietowe obejmowało reprezentatywną, ogólnopolską próbę 1000 konsumentów w wieku 15+. Zostało ono przeprowadzone metodą CAPI w lutym 2013 r. przez ośrodek badawczy TNS Polska;
  • Dobór próby badawczej i szacunki dotyczące analiz branżowych zostały oparte na bazie danych, specjalnie przygotowanej na zamówienie POLASIK Research przez Główny Urząd Statystyczny. W raporcie wykorzystano ponadto wyniki wcześniejszych wieloletnich badań przeprowadzonych przez POLASIK Research.

 

Część I. Rynek handlu i usług detalicznych w Polsce
W raporcie przedstawiono charakterystykę podmiotów gospodarczych działających w sektorze detalicznego handlu i usług, w podziale na 20 branż. Charakterystyka obejmuje liczbę aktywnych podmiotów, liczbę zatrudnionych pracowników, przychody z działalności, profil działalności oraz formę organizacyjno-prawną, w tym funkcjonowanie w sieciach handlowych i franczyzowych. W ramach poszczególnych branż oszacowano liczbę punktów sprzedaży (sklepu, placówek, itp.) oraz uzyskiwane obroty, z uwzględnieniem wielkości firmy, jej lokalizacji i charakterystyki działalności. W ramach analizy przychodów uwzględniono przychody netto, jak również wartość podatków pośrednich, a także zakres szarej strefy. Oszacowano także ogólną wartość płatności detalicznych w skali całego rynku.

Część II. Infrastruktura akceptacji i potencjał jej rozwoju oraz wykorzystanie metod płatności
W raporcie określono zasięg akceptacji na rynku polskim następujących metod płatności: karty płatnicze, gotówka, przelewy bankowe, inne metody płatności (płatności mobilne, kredyt kupiecki, kredyt ratalny itp.). Ustalono liczbę podmiotów akceptujących daną metodę w poszczególnych branżach handlu i usług detalicznych, a także liczbę prowadzonych przez nie punktów sprzedaży. Oszacowano odsetek akceptantów oraz należących do nich punktów akceptujących dana metodę płatności. Przeprowadzono analizę zróżnicowania poziomu akceptacji ze względu na wielkość podmiotów oraz ich lokalizację. Analizą objęto także strategicznie ważny sektor administracji publicznej.
Określono, pod względem liczebności i struktury, zasięg sieci kas fiskalnych oraz sieci terminali EFT-POS dla kart płatniczych. Zidentyfikowano luki w zakresie akceptowania kart płatniczych w ujęciu branżowym, przestrzennym i w skali działalności podmiotów.
Następnie oszacowano udział poszczególnych metod płatności, w tym gotówki i kart płatniczych, w obrotach poszczególnych branż handlu i usług. Zaprezentowano kompleksowy obraz rynku płatności detalicznych w ujęciu wartościowym. Oszacowanie obrotu gotówkowego uwzględniało wpływ szarej strefy na rynek płatności detalicznych.

Część III. Uwarunkowania rozwoju rynku akceptacji kart i prognozowany wpływ obniżenia Interchange Fee
Analiza obejmuje badanie preferencji w zakresie akceptacji kart płatniczych, deklarowanych przez podmioty handlowo-usługowe działające w ramach poszczególnych branż. Oprócz specyfiki branżowej uwzględniono wpływ wielości podmiotu oraz jego lokalizacji. Zidentyfikowano najważniejsze bariery, uniemożliwiające lub zniechęcające do akceptacji kart tradycyjnych i kart zbliżeniowych, a także czynniki, które mogą skłonić do rozpoczęcia akceptacji. Uwzględniono kompleksowy zestaw, obejmujący następujące czynniki: finansowe i kosztowe, popytowe, marketingowe i wizerunkowe, bezpieczeństwo, kwestie techniczne, charakter prowadzonej działalności, aktywność agentów rozliczeniowych, a także stan wiedzy akceptanta z zakresu usług płatniczych.
Przedstawiono także prognozy odnośnie wpływu przewidywanego w 2014 r. obniżenia Interchange Fee na sieć akceptacji kart płatniczych, pod względem liczby podmiotów, punktów sprzedaży oraz liczby terminali EFT-POS.

Część IV. Potencjał dla innowacji m-POS i płatności mobilnych
W raporcie przedstawiono główne strategie dla wdrażania płatności mobilnych: jako nowego instrumentu płatniczego oraz jako elementu platformy sprzedaży mobilnej. Określono potencjalne zainteresowanie innowacji płatniczych ze strony podmiotów handlowo-usługowych w poszczególnych branżach. Innowacje te obejmowały: (a) urządzenia mobilne typu m-POS, służące do akceptacji tradycyjnych kart płatniczych oraz (b) uniwersalne płatności mobilne, pozwalające na płatność za rachunki, w e-commerce oraz za towary i usługi w punktach sprzedaży.
Dokonano także porównania potencjału i zalecanej strategii wdrażania na rynku Polskim dla kluczowych rozwiązań płatniczych wykorzystujących technologie mobilne: terminali m-POS oraz systemów płatności mobilnych.

Część V. Segment płatności za rachunki i badanie konsumentów
W raporcie oszacowano łączne wydatki ludności w ramach płatności za rachunki, w podziale na poszczególne typy rachunków. Przedstawiono względne udziały wykorzystania poszczególnych metod płatności, jak i łączną wartość transakcji realizowanych daną metodą w skali całego rynku. Uwzględniono następujące metody płatności: wpłaty gotówkowe w kasie wierzyciela, wpłaty gotówkowe na poczcie i w agencjach finansowych, przelewy bankowe, w tym internetowe, zlecenia stałe, polecenie zapłaty, płatności za rachunki w sklepach oraz pozostałe metody. Dla  głównych typów wydatków dokonano analizy zależności wyboru metody płatności od kwoty rachunku.
Przedstawiono także zasięg korzystania z produktów bankowych i płatniczych oraz technologii ICT przez polskich konsumentów. Uwzględniono jego zróżnicowanie wynikające z cech demograficznych i społecznych respondentów.

 

Raport jest skierowany do:

  • banków komercyjnych i spółdzielczych,
  • agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych,
  • operatorów systemów płatności mobilnych i internetowych,
  • sieci sprzedaży detalicznej,
  • ośrodków naukowych,
  • instytucji publicznych i interesariuszy sektora usług płatniczych.

 

Cena:

Produktlicencja instytucjonalna - licencja na korzystanie z raportu przez 20 osób z firmy nabywającej
Część I. Rynek handlu i usług detalicznych w Polsce5 000 PLN netto*
Część II. Infrastruktura akceptacji i potencjał jej rozwoju oraz wykorzystanie metod płatności10 000 PLN netto*
Część III. Uwarunkowania rozwoju rynku akceptacji kart i prognozowany wpływ obniżenia Interchange Fee6 000 PLN netto*
Część IV. Potencjał dla innowacji m-POS i płatności mobilnych6 000 PLN netto*
Część V. Segment płatności za rachunki i badanie konsumentów3 000 PLN netto*
Cały raport – Pakiet części I-V25 000 PLN netto*
* do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

 

Istnieje możliwość nabycia licencji partnerskiej na korzystanie z raportu przez ustaloną liczbę osób z firmy nabywającej oraz przez ustaloną liczbę osób z firm partnerskich, wobec firmy zamawiającej (maksymalnie do 50 podmiotów) – cena do negocjacji.

POLASIK Research może przygotować nową, szczegółową analizę na specjalne zamówienie Klienta, w zakresie obejmującym powyższe problemy badawcze. Zainteresowanych prosimy o kontakt.